vad är handledning?

Syftet med handledningen är att du genom reflektion stärker din yrkesidentitet. Du får möjlighet att samtala om svåra situationer som uppstår i ditt arbete och som du genom fördjupad kunskap kan reflektera kring. Du får därigenom redskap för att knyta ihop teori och praktik. Detta bidrar till yrkesmässig och personlig växt.

Deltagarna bidrar genom egna frågeställningar och reflektioner i grupphandledningen. Genom att arbeta med, pröva och granska dilemman, processer och enskilda situationer, kan man utmana sina egna beteenden och tankemönster. Man lär och inspireras av gruppen samtidigt som man frigör sin egen inneboende kompetens. Därigenom växer var och en i sin professionella hållning.

handledarens roll

I egenskap av neutral och utifrånkommande part, är handledarens viktiga uppgift att uppmuntra deltagarna att våga släppa fram och arbeta med sina känslor och attityder inför t.ex. dilemman, normer, situationer eller syn på arbetsgruppen. På så sätt kan problem och möjligheter tydliggöras, varpå nya perspektiv kan upptäckas och prövas. Ofta sker detta genom att konkreta situationer presenteras och diskuteras. Händelser - känslor och företeelser som upplevts som särskilt avgörande, typiska eller känslomässiga - diskuteras för att deltagarana i gruppen bättre ska förstå sitt handlande och/eller de känslor som situationen väcker.

Grupphandledaren arbetar för att stärka såväl de individuella deltagarna som gruppen som helhet. Handledaren hjälper deltagarna att fokusera på relevanta frågeställningar och att sätta tydliga ramar för handledningen och dess deltagare.